/Files/images/0_a20172018/0_aevroklub/DSC_4907.JPG

15.05.2018 – відкриття Шкільного Європейського Клубу «Sunrisе» («Світанок») у ХЗОШ № 168
Посметна Ніна Олександрівна, вчитель англійської мови, відповідальна за роботу Євроклубу.
Представники Євроклубу – учні 6-7-х класів (15 учнів).
Командир загону «Євроклуб» - Краснікова Анастасія, учениця 6-Б класу.

/Files/images/0_a20172018/0_aevroklub/DSC_4940.JPG

СТАТУТ

Шкільного Європейського Клубу

«Sunrisе» («Світанок»)

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Шкільний Європейський Клуб, що має назву «Sunrisе» («Світанок»), який в наступних пунктах даного статуту буде називатися «Клубом», є об'єднанням учнів Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 168 Харківської міської ради Харківської області

2. Клуб створюється на невизначений термін.

3. Адреса Клубу: м. Харків, вул. Велика Кільцева, 12

4. Члени Клубу беруть участь в діяльності Клубу на громадських засадах.

ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ КЛУБУ

5.Цілі діяльності Клубу полягають в активному пропагуванні ідеї європейської єдності в місцевому середовищі шляхом:

1) накопичення та передачі знань про:

v Європу в історичному, географічному, культурному, економічному та інших аспектах;

v держави Європейського Союзу;

v інституції Європейського Союзу;

v основи, цілі та прогнози розвитку європейської інтеграції;

2) пропагування засад плюралізму та демократії;

3) сприяння загальному усвідомленню необхідності взаємної толерантності та поваги у громадських відносинах, а також потреби в міжнародній співпраці;

4) розвитку почуття відповідальності учнів школи за долю суспільства, спокій, дотримання прав людини, охорону навколишнього середовища та світову культуру;

5) формування європейської свідомості серед молоді;

6) підготовки молоді до життя та праці в об'єднаній Європі.

6. Клуб буде реалізовувати перелічені цілі методом:

1) накопичення та поширення інформації про ЄС;

2) організації зустрічей, доповідей, перегляду фільмів, вистав та організації конкурсів на теми, пов'язані з Європою та європейською інтеграцією, а також активною участю у подібних заходах;

3) опрацювання і публікації власних матеріалів та інформації;

4) співпраці з іншими організаціями, які мають цілі, спільні з цілями Клубу;

5) організації міжнародних обмінів дітей та молоді, що сприятиме взаємному знайомству мешканців Європи.

ЧЛЕНСТВО У КЛУБІ

7.Членом Клубу може бути будь-який учень школи.

Неповнолітні особи, котрі мають обмеження правової здатності, можуть належати до Клубу та мають право брати повну участь в діяльності Клубу. Бути представником Клубу в стосунках з органами державної влади, бізнесовими структурами та іншими організаціями може тільки повнолітня особа.

8. Особа, яка хоче вступити до Клубу, складає (подає) письмову заяву, яка підтверджує бажання вступу та ознайомлення з цілями та основними засадами діяльності Клубу.

9. Член Клубу має право вносити пропозиції та вимоги, що стосуються роботи Клубу, а також користуватися допомогою Клубу. Член Клубу зобов'язаний дотримуватись положень даного статуту, брати активну участь в реалізації цілей Клубу, а також здавати членські внески (у разі прийняття відповідного рішення).

10. Членство припиняється на умовах:

1) добровільного виходу, оформленого в письмовій формі і представленого на загальних зборах членів Клубу;

2) виключення на загальних зборах членів Клубу безумовною більшістю голосів за пропозицією, якнайменше, трьох членів Клубу, з приводу невиконання обов'язків члена, окреслених в 9-му пункті, чи з приводу поведінки, не гідної члена Клубу.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ КЛУБУ

11. Брати участь в загальних зборах Клубу мають право всі члени Клубу. Загальні збори є легітимні при присутності якнайменше половини членів Клубу.

12. Повноваження загальних зборів:

1) ухвалення змін в даному статуті;

2) визначення головних напрямків діяльності Клубу, прийняття плану роботи та суми членських внесків;

3) обрання Голови Клубу;

4) прийняття нових членів;

5) прийняття рішення про розпущення Клубу, кількістю 2/3 голосів від загальної кількості членів Клубу;

6) прийняття інших рішень щодо діяльності Клубу.

13. Загальні збори членів Клубу відбуваються принаймні один раз на місяць (відповідно до плану роботи), або частіше - за ініціативою голови Клубу чи за пропозицією 1/3 частини загальної кількості членів Клубу. Рішення загальних зборів приймаються звичайною більшістю голосів.

ПРЕЗИДЕНТ КЛУБУ

14. Право представляти інтереси Клубу надається президентові Клубу, який презентує Клуб.

Президент Клубу займається організацією поточної роботи Клубу та головуванням на загальних зборах Клубу.

15.Президент обирається на загальних зборах Клубу шляхом таємного голосування на однорічний термін.

16.Повноваження президента Клубу припиняються у випадку:

1) добровільної відмови від виконання функцій (обов'язків), оформленої в письмовій формі та представленої на загальних зборах Клубу;

2) прийняття рішення загальних зборів членів Клубу, ухвалене 2/3 голосів від загальної кількості членів Клубу;

3) припинення членства згідно 10-го параграфу.

Програма діяльності

Шкільного Європейського Клубу

«Sunrisе» («Світанок»)

Цілі діяльності клубу:

v розвиток почуття європейської свідомості серед молоді та серед місцевої громади,

v інформування про інтеграційні процеси в Європі та в світі,

v розвиток почуття відповідальності за мир та охорону прав людини,

v співпраця з партнерами, які можуть надати допомогу в розповсюдженні інформації про Європу, європейські інституції та культурну спадщину Європи,

v просування європейського виміру в освіті.

Методи та форми роботи:

v співпраця членів клубу з:

v адміністрацією школи,

v вчителями,

v місцевим середовищем,

v представниками органів місцевого самоврядування,

v іншими ШЄК,

v мас-медіа,

v громадськими організаціями, які працюють в сфері європейської освіти;

v організація культурних заходів;

v організація та участь в семінарах, конференціях і навчаннях, пов'язаних з європейською проблематикою;

v створення власної стін газети, яка буде висвітлювати діяльність клубу;

v опрацювання власних матеріалів на європейську тематику, а також поширення їх через пресу;

v опрацювання та розробка власної web-сторінки;

v співпраця та обмін ШЄК із-за кордону.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це положення регламентує діяльність Європейських клубів (Євроклубів), що організуються в закладах освіти.

1.2. Євроклуби є формою позашкільної роботи в закладах освіти, за допомогою якої вирішуються освітньо-виховні завдання та створюються умови для більшої соціалізації та самореалізації учнів закладів освіти, поширення їх світогляду та залучення до контексту європейської культури.

1.3. Європейські клуби у визначенні змісту роботи керуються Постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2008 № 594, Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти», іншими законодавчими і нормативно-правовими актами України, а також цим Положенням.

1.4. Євроклуби здійснюють свою діяльність відповідно до основних завдань загальної середньої освіти, спрямованих на:

- виховання громадянина України;

- формування особистості учня, його наукового світогляду, розвитку його здібностей та обдарувань;

- підготовку учнів до подальшої освіти і трудової діяльності;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, почуття власної гідності, свідомого ставлення до обов’язків, прав, свобод людини і громадянина, відповідальності перед законом за свої дії;

- реалізацію права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй.

1.5. Євроклуби створюються з наступними цілями:

- поширення серед учнівської молоді відомостей про країни та народи Європейського Союзу та їхню культуру, історію, взаємовідносини;

- роз’яснення важливості європейської інтеграції України для її соціально-економічного та культурного розвитку;

- сприяння створенню в молодіжному середовищі атмосфери поваги до європейських цінностей демократії та толерантності;

- виховання у учнів здібностей до відкритого висловлювання своїх думок та діалогу.

1.6. Діяльність Євроклубів є поза політикою, не може носити політичного характеру та проводити роботу у співробітництві з будь-якими політичними партіями та організаціями.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЄВРОКЛУБУ

2.1. Євроклуби створюються на базі загальноосвітніх закладів за їхньою ініціативою. Робота Євроклубу може плануватися за організаційною моделлю предметного гуртка, факультативу або іншої форми, прийнятною для відповідних навчальних закладів.

2.2. Засідання Євроклубу проводяться орієнтовно через тиждень.

2.3. Керує роботою Євроклубу куратор, яким може бути учитель історії або інших навчальних дисциплін, що має рівень компетентності, яка відповідає цілям створення Євроклубів.

2.4. Куратор Євроклубу призначається наказом директора закладу освіти строком на один рік.

3. ПЛАНУВАННЯ ТА ПРАКТИЧНА РОБОТА ЄВРОКЛУБУ

3.1. Практична робота Євроклубу має плануватися та здійснюватися за активної участі Президента клубу та Віце-Президента, які обираються учнями – членами Євроклубу.

3.2 План роботи Євроклубу складається на навчальний рік на основі пропозицій членів клубу.

3.3. Євроклубам у практичній діяльності рекомендується співпрацювати з українськими молодіжними та іншими громадськими організаціями, що поділяють цілі Євроклубів, брати участь у європейських, міжнародних молодіжних проектах (наприклад, у «таборах толерантності», українсько-німецькому таборі «Акція спокути – служба миру», міжнародному молодіжному семінарі «Ковчег» Всеукраїнського Центру «Ткума» та ін.), налагоджувати контакти з неполітичними молодіжними організаціями міст-побратимів, сусідніх з Україною європейських країн.

3.4. Методична допомога в організації роботи Євроклубів здійснюється обласними інститутами післядипломної педагогічної освіти, міськими та районними методичними центрами відповідних Управлінь освіти.

/Files/images/0_a20172018/0_aevroklub/DSC_4936.JPG /Files/images/0_a20172018/0_aevroklub/DSC_4913.JPG /Files/images/0_a20172018/0_aevroklub/DSC_4947.JPG /Files/images/0_a20172018/0_aevroklub/DSC_4923.JPG

Кiлькiсть переглядiв: 836